top of page

Algemene verkoopvoorwaarden - AV

Artikel 1: bezwaar


Deze algemene voorwaarden voor het leveren van diensten (en verkoop, indien van toepassing) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle transacties die worden uitgevoerd op een van de onderstaande websites:

marketingbienveillant.com
marketingbienveillant.net
marketingbienveillant.be
marketing-bienveillant.be

marketingbienveillant.eu

marketing-bienveillant.eu
wixpro.be

sitewix.be

siteswix.be
sites-wix.be

sites-wix.com
 

Dienstverlener


De websites worden beheerd door Marketing Bienveillant vertegenwoordigd door Monique Michel.


Artikel 2 – Prijs – Betalingsvoorwaarden


De prijzen zijn in euro's en worden bepaald per type dienst of op basis van een gepersonaliseerde schatting. De prijs van de diensten wordt bevestigd op de pagina van het dienstenaanbod, hetzij via bevestigingsmail, en wordt gevalideerd door de registratie van de klant.


Op dezelfde manier verschillen de betalingsvoorwaarden (voor de dienst, voor de bestelling) naargelang de aangeboden diensten.


Voor online consulten wordt betaald bij het maken van een afspraak en voor aanvang hiervan. 


De bankgegevens van Marketing Bienveillant staan vermeld op de site. Betalingen worden gedaan via PayPal, creditcards, bankoverschrijving of SEPA.


Voor Skype, Zoom of online trainingen: de diensten worden elektronisch geleverd via toegang tot het ledengedeelte of anderszins overeengekomen tussen Marketing Bienveillant en de klant. Face-to-face consulten kunnen worden betaald op het moment van levering, contant of via elektronische betaalmiddelen. 
Betalingen worden gedaan op het moment van aankoop van de service en verwerkt via het beveiligde platform PayPal, Stripe of WIX Payments. 

Betalingen via overschrijving worden aanvaard volgens de voorwaarden van uw aankoopfactuur. Betalingen per cheque worden niet geaccepteerd. 

Behoudens andersluidend akkoord door ons, zijn al onze facturen contant betaalbaar via overschrijving en ten laatste binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de factuurdatum vermeld op de documenten. Behalve korting.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, hebben wij het recht om elke dienst of levering op te schorten, zonder verdere actie of waarschuwing.


Artikel 3 - Klachten


Elke klacht en/of betwisting van de klant tegen de dienst moet worden geformuleerd en gerechtvaardigd, per e-mail naar het adres info@marketingbienveillant.com of dat van het hoofdkantoor: Marketing Bienveillant, nr later dan 48 uur na hun genererende gebeurtenis, op straffe van verbeurdverklaring.


Artikel 4 – Herroepingsvoorwaarden en terugbetaling


De klant beschikt desgevallend over een termijn van 7 werkdagen na zijn inschrijving om zijn herroepingsrecht uit te oefenen mits hij zich uiterlijk 9 dagen op voorhand heeft aangemeld. Hij hoeft alleen maar een e-mail te sturen naar moniquemichel@marketingbienveillant.com met het verzoek om terugbetaling. 


Als er geen terugbetalingsgarantie wordt vermeld op de verkooppagina, vindt er geen terugbetaling plaats na toegang tot het ledengedeelte voor de bestelde dienst.


Ter informatie: de regelgeving sluit de "levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze door de consument zijn ontzegeld" uit van de wettelijke herroepingstermijn. De geld-terug-garantie is dus geen wettelijke verplichting.


De terugbetalingsgarantie is in ieder geval niet van toepassing op reeds uitgevoerde werken op de sites, voorbereiding, creatie en hetzelfde geldt voor coaching- en ondersteuningssessies, workshops, behalve in het geval dat de sessies/workshops/trainingen niet hebben plaatsgevonden. Administratiekosten moeten worden afgetrokken.

Door restitutie aan te vragen verlies je definitief de toegang tot de training of dienst.

Als er geen terugbetalingsgarantie wordt vermeld op de verkooppagina, vindt er geen terugbetaling plaats na toegang tot het ledengedeelte voor het bestelde product/dienst.

Ter informatie: de regelgeving sluit de "levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze door de consument zijn ontzegeld" uit van de wettelijke herroepingstermijn. De geld-terug-garantie is dus geen wettelijke verplichting.

Artikel 5 – Gebruiksvoorwaarden

Workshops en conferenties
De diensten worden geleverd onder de voorwaarden beschreven op de site betreffende de conferentie/workshop/training. Deelnemers ontvangen een bevestigingsmail op het adres dat tijdens de registratie is opgegeven met, indien van toepassing, een link om toegang te krijgen tot het ledengedeelte en de materialen en tools.


Alle inschrijvingen zijn geldig op naam per persoon of per bedrijf. Het delen van inhoud met derden en/of doorverkoop is niet toegestaan.
Het is toegestaan de content te downloaden voor persoonlijk gebruik, en de genoemde tools en templates te gebruiken voor commerciële doeleinden, mits expliciet toestemming is verleend in de content.

Coaching & Ondersteuning & Advies & Training
Coaching, consultancy, ondersteuning en trainingssessies worden geleverd via Skype, Zoom of face-to-face, afhankelijk van wat er op de presentatiepagina staat. Afspraken worden gepland bij het online maken van afspraken of tijdens een e-mail uitwisseling met de klant na hun bestelling/registratie. 
Afspraken worden vastgelegd op een vooraf tussen opdrachtgever en dienstverlener(team) afgesproken datum en tijd. In geval van een ernstige verhindering kunnen beide partijen de vergadering uitstellen naar een latere datum, mits dit meer dan 48 uur voor de eerste vergadering wordt aangegeven. Bij afwezigheid van de cliënt of indien de cliënt een afspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt, blijft het consult  la verschuldigd.
Indien de dienstverlener een persoonlijke verhindering ondervindt, verbindt hij zich ertoe zo snel mogelijk contact op te nemen met de cliënt om een nieuwe afspraak in te plannen op het gemak van de cliënt. Coaching of andere diensten via Skype of Zoom afspraak worden verrekend met het exacte tijdstip van de afspraak, ook als de cliënt te laat is. De dienstverlener verbindt zich ertoe de door de klant verstrekte informatie over zijn activiteit vertrouwelijk te houden, tenzij anders overeengekomen met de klant.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid


Benevolent Marketing zet zich in om het beste van zichzelf te geven (garantie van middelen en niet van resultaten). 
Klanten erkennen en accepteren dat de voorgestelde benaderingen onder hun eigen verantwoordelijkheid worden gebruikt, op kosten van Marketing Bienveillant. 
Marketing Bienveillant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade - inclusief bedrijfsverlies, winstderving, schade of kosten - die zou kunnen voortvloeien uit het toepassen van de vaardigheden die zijn verworven in workshops, trainingen en andere.
Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de toepassing van de aanbevolen strategieën in overeenstemming is met de reglementaire en wettelijke bepalingen van zijn rechtsgebied. De aangeboden inhoud kan in geen geval worden beschouwd als juridisch of boekhoudkundig advies.
Marketing Bienveillant kan in geen geval zijn verantwoordelijkheid of die van zijn partners zien.


Artikel 7  - Intellectuele eigendom


Door een online reservering te maken, ontvangt de klant de afgesproken service van Marketing Bienveillant. Hij zal gevraagd worden om met alle of een deel van de ter beschikking gestelde apparatuur geen foto's te maken, op te nemen, selfies te gebruiken of te verspreiden.


Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden, met name commerciële doeleinden, op welke drager dan ook, is verboden. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser.


Het verstrekte materiaal is beschermd door het auteursrecht en de algemene wetgeving inzake intellectueel eigendom. Geen vermelding of gebruik van handelsmerken, handelsnamen, acroniemen, logo's, tekeningen of foto's die op de Site verschijnen, mag worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke reproductie of elk gebruik dat niet eerder en uitdrukkelijk is toegestaan, vormt een misdrijf van namaak en kan civiel- en strafrechtelijk worden vervolgd. Bovendien kan gebruik in strijd met de goede zeden en de goede zeden niet worden onderworpen aan enige autorisatie.


Het verstrekte materiaal is beschermd door het auteursrecht en de algemene wetgeving inzake intellectueel eigendom. Geen vermelding of gebruik van handelsmerken, handelsnamen, acroniemen, logo's, tekeningen of foto's die op de site verschijnen, mag worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 


Artikel 8 – Privacy


Wij respecteren uw privacy. We verzamelen geen gegevens zonder toestemming van de klant. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet overgedragen of verkocht aan derden. Alle verzonden e-mails bevatten een link waarmee u geen correspondentie meer kunt ontvangen.


Wij nodigen u uit om ons privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.


Artikel 9 – Nietigheid – Overmacht – Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze algemene voorwaarden buiten toepassing wordt verklaard, laat deze buiten toepassing blijven de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet. De bepaling die als niet van toepassing wordt beschouwd, wordt dan vervangen door de bepaling die het dichtst in de buurt komt.


Marketing Bienveillant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige niet-uitvoering als gevolg van een geval van overmacht buiten haar controle, met inbegrip van in het bijzonder, maar niet beperkt tot, gevallen van oorlog, oproer, opstand, onderbreking van het transport, import- of export problemen, stakingen, uitsluitingen, tekorten, branden, aardbevingen, stormen, overstromingen.


bottom of page
google-site-verification=d6UKo10iMDaqXgjwfEvryoIXZEFiMobg9ZhuVfMGoEg